Decorative line png 5 cd2822e80e2e718846ecbc9c44f66ec8a032ff831971e880fd76a558f1f09f49

خلفه چه خواصی دارد؟

خلفه چه خواصی دارد؟
میباشد، گیاهی است یك ساله كه وحشی آن خزنده، با ساقه های خوابیده كمی قرمز و با برگهای دایره ای گوشتی كه دور گلهای كوچك زرد رنگ آن ظاهر می شوند.