خنديدن يک نيايش است...Image result for ‫خندیدن‬‎
 
اگر بتواني بخندی و بخندانی ،
آموخته اي که چگونه نيايش کني ...
هنگامي که هر سلول بدن تو بخندد ،
هر بافت وجودت از شادي بلرزد ،
به آرامشي عظيم دست مي يابی .
کسي ميتواند بخندد ،
که طنز آميزي و بازيهای روزگار را میشناسد .
کوتاه ترين راه 
برای گفتن دوستت دارم ، لبخند است
يادتون باشه آدمهاي خندان و شاد به خدا شبيه ترند ...
 
لحظاتتون پرازخنده..
 
موضوعات مرتبط :
نظر شما